หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA

มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจรองรับประเทศไทย 4.0 สู่นักบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพสูง

ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่สามารถเผชิญกับการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ในการบริหารธุรกิจ...

รายละเอียด

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

มุ่งพัฒนาและให้ความรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มพุนความรู้ในการปฏิบัติงาน

มุ่งจัดหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนา เพิ่มพูนทักษะการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งละการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) และบริษัทต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (TIFFA) ประกอบด้วย

รายละเอียด

บัณฑิตพรีเมี่ยม (การตลาด และการจัดการ)

โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

เพื่อเปิดสอนแขนงวิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับสถานประกอบการภายนอก (บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน))

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

รายละเอียด

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ