หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรีทุกหลักสูตรมี
ทุนเรียนดีและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2564

การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์

ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจคอนเทนต์ในยุคดิจิทัล

บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการปฏิบัติจริงในองค์กรดิจิทัลชั้นนำ

อาชีพหลังจบการศึกษา ผู้พัฒนาและผลิตเนื้อหาดิจิทัลคอนเทนต์ ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ ผู้พัฒนาสื่อดิจิทัล นักการตลาดดิจิทัล

หน่วยงานความร่วมมือและภาคีเครือข่าย

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ MBro Global Co., Ltd. (Google Partner) และ บริษัท ไอเดียดี ครีเอทีฟ จำกัด

รายละเอียด

หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2564

การจัดการงานบริการสถานพยาบาล

เรียนจริง รู้จริง เห็นจริง ปฏิบัติงานจริงได้

เป็นหลักสูตรปฏิบัติการที่ได้เรียนในสถานประกอบการจริง มีโอกาสได้งานจากสถานพยาบาลที่ได้ฝึกปฏิบัติ

อาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานส่วนหน้า บุคลากรสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ด้านเวชระเบียน เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลที่เป็นเครือข่าย โดยเรียนทฤษฏีที่สำคัญในชั้นปีที่ 1 และ 2 และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริการในสถานพยาบาลในชั้นปีที่ 3 และ 4

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ โรงพยาบาลมิตรประชา

รายละเอียด

บัณฑิตพันธุ์ใหม่

เรียนจริง จบไว ได้งานทำทันที ที่นี่ที่เดียว

เรียนกับอาจารย์มืออาชีพ ผู้ประกอบการร่วมจัดหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนด้านกระจายสินค้า จบแล้วได้ 1 ปริญญา 3 ใบรับรองวิชาชีพ จาก 3 สถาบัน

ปี 1-2 เรียนที่มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ ในบางวิชาคนละครึ่ง ปี 3-4 เรียน และฝึกปฏิบัติกับหน.งานของสถานประกอบการ โดย มีอ.เป็น coaching ให้คำแนะนำ

จบแล้วทำงานด้าน Air freight, Sea freight, A freight forwarder, Warehoure management, Trading, Logistices management, Supply chain management, Custom Borkers, Dangerous goods transportaion and so forth

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งละการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) และบริษัทต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (TIFFA) ประกอบด้วย

รายละเอียด

บัณฑิตพรีเมี่ยม (การตลาด และการจัดการ)

เรียน ทำงาน มีรายได้ระหว่างเรียน ให้ทุนทุกปี จบแล้วไม่ต้องหางาน มีงานรอแน่ที่ CPall

เรียนแบบภาคทฎษฎีผสมภาคปฎิบัติ 50/50

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

รายละเอียด

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก้าวไกล ล้ำสมัย ทันเหตุการณ์

หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การสื่อสารในปัจจุบันที่เน้นการสื่อสารดิจิทัล และมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความสามารถในวิชาชีพอย่างครบถ้วน ควบคู่ไปกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรดูแลนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

จบแล้วทำงานในอาชีพ นักข่าว โปรดิวเซอร์ เบื้องหลังการผลิตสื่อ นักโฆษณา นักออกแบบ Youtuber, Content creator

นอกจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ยังมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่ช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนตลอดหลักสูตร ความใกล้ชิดผูกพันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษาด้วยกันเอง ทำให้บรรยากาศการเรียนมีความสนุกและอบอุ่นมากขึ้น

รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สร้างบัณฑิตคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่องค์กรภาครัฐและเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทำงานในสายงานด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

มีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน

รายละเอียด

อุตสาหกรรมบริการ

เน้นปฏิบัติ ทำงานได้จริง มีห้องปฏิบัติการครบถ้วน เรียนควบคู่​กับการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการและในสถานประกอบการ

อาชีพหลังจบการศึกษา มัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ)​ พนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการในห้องอาหารระดับ 5 ดาว พนักงานบริการในห้องปฏิบัติการครัว พนักงานบริการในอุตสาหกรรม​การบิน

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปีครึ่ง เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เน้นทักษะทางภาษา เน้นทักษะทางด้านการเป็นผู้มีจิตบริการ (service mind)​

รายละเอียด

บัญชี

เน้นการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์ สู่การปฏิบัติในยุคบัญชีดิจิทัล

บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีงานทำในอัตราสูง สาขาวิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

อาชีพหลังจบการศึกษา ผู้ทำบัญชี/นักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ครู/อาจารย์ทางด้านบัญชี สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี/การเงิน รับราชการ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ พนักงานธนาคาร นักวางระบบบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านภาษี ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มากประสบการณ์ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี และนักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรงกับสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานบัญชี

รายละเอียด

บริหารธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเปิดทำการเรียนการสอน วิชาเอกการจัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA

MBA DRU ได้ทั้งความรู้และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

มีความรู้ สนับสนุนการทำธุรกิจ เสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

เรียนแบบ Block Course เฉพาะวันอาทิตย์ เรียนกับอาจารย์ที่คอยดูแลใส่ใจนักศึกษา และกูรูทางธุรกิจ

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 130000 บาท แบ่งจ่ายได้

รายละเอียด

แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

ระบบสารสนเทศภายใน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะวิทยาการจัดการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

การขออนุมัติพานักศึกษาไปนอกสาถานที่ แบบไม่ใช้งบประมาณ

การขออนุมัติโครงการแบบไม่ใช้งบประมาณ (กรณีจัดอบรมให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย)

การขออนุมัติไปราชการแบบไม่ใช้งบประมาณ

การขอยืมใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการทางด้านนิเทศศาสตร์

การขอคืนอุปกรณ์/เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

การมอบงานคณะ ผ่านระบบมอบงานออนไลน์

การเบิกค่ารักษาพยาบาล

การส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขั้นตอนการจัดตารางสอน | ขั้นตอนการบริการอาจารย์ กรณีขอทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้สอน

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุและการจําหน่ายพัสดุประจําปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส่งเกรดและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน

ขั้นตอนการแจกเอกสารภายในคณะ

-ขั้นตอนการทำงานดิจิตอลภายในคณะ