สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี แบบปฏิบัติการ

เรียนจริง รู้จริง เห็นจริง ปฏิบัติงานจริงได้

เป็นหลักสูตรปฏิบัติการที่ได้เรียนในสถานประกอบการจริง มีโอกาสได้งานจากสถานพยาบาลที่ได้ฝึกปฏิบัติ

อาชีพหลังจบการศึกษา พนักงานส่วนหน้า บุคลากรสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ด้านเวชระเบียน เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลที่เป็นเครือข่าย โดยเรียนทฤษฏีที่สำคัญในชั้นปีที่ 1 และ 2 และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริการในสถานพยาบาลในชั้นปีที่ 3 และ 4

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ โรงพยาบาลมิตรประชา