ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี แบบปฏิบัติการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า (Bachelor of Science Program inTechnological Logistics for DistributionManagement System)

การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า

เป็นผู้สร้างมูลค่าและวางระบบการบริหารโซ่อุปทานด้านการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ความต้องการด้านกำลังคนที่มีมากในอุตสาหกรรมปัจจุบัน โดยเฉพาะกำลังคนที่จะเข้ามาสู่การจัดระบบด้านโลจิสติกส์และการบริหารซัพพลายเชนอย่างถูกต้องที่สนับสนุนให้องค์กรหรือหน่วยงานได้เกิดการลดต้นทุนและเวลาอย่างแท้จริง

หน่วยงานความร่วมมือและภาคีเครือข่าย

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งละการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) และบริษัทต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (TIFFA) ประกอบด้วย

   1. Amazing Logistics And Supply Chain Co.,Ltd.
   2. Boonma Moving & Storage Co.,Ltd.
   3. C.T.I. Logistics Co.,Ltd.
   4. Enterprise Transport International Co.,Ltd.
   5. Hazchem Logistics Management Co.,Ltd.
   6. I.F.S. (Bangkok) Co.,Ltd.
   7. Leo Global Logistics Public Company Limited
   8. Mass Transport Express Co.,Ltd.
   9. Nnr Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
   10. Profreight International Co.,Ltd.
   11. Sea & Aero Logistics Co., Ltd.
   12. Sgl Logistics Management Co.,Ltd.
   13. Silver Line Logistics Co.,Ltd.
   14. Triple I Logistics Public Company Limited
   15. Wice Logistics Public Company Limited