ปริญญาโท MBA

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจรองรับประเทศไทย 4.0 สู่นักบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพสูง

ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่สามารถเผชิญกับการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ในการบริหารธุรกิจ...

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

รายละเอียดแผนการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 130,000 บาท แบ่งจ่ายได้ สำหรับนักศึกษาไทย

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 150,000 บาท แบ่งจ่ายได้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เอกสารแนะนำหลักสูตร / Course Guide

เอกสารแนะนำหลักสูตร / Course Guide