ปริญญาโท MBA

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาโท MBA

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA

มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจรองรับประเทศไทย 4.0 สู่นักบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพสูง

ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่สามารถเผชิญกับการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ในการบริหารธุรกิจ...