หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

การจัดการโลจิสติกส์

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

รายละเอียดแผนการเรียน

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา

  • -ผู้จัดการโลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
  • -ผู้วางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้า/การกระจายสินค้า
  • -จัดซื้อจัดจ้าง
  • -ผู้จัดการเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากร
  • -ผู้วางแผนต้นทุนการขนส่งสินค้า
  • -ผู้บริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
  • -เทคโนโลยีสำหรับการบริหารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  • -ตัวแทนออกของ/ตัวแทนจัดหาพื้นที่เรือ
  • วิดิโอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต