::สถิติการใช้งานระบบมอบหมายงานออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี::

Home

สถิติการมอบหมายงานผ่านระบบมอบหมายงานออนไลน์ (รายปี)


List

ปี
จำนวนรายการ
2019 1,699
2018 3,046
2017 2,894
2016 1,204
รวม 8,843 รายการ

สรุปประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ

เกณฑ์การประเมิน
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จำนวนผู้ตอบ 14 คน

รายการ ค่าเฉลี่ย ความพึงใจ
ด้านเนื้อหา
  1.คู่มือการใช้งานระบบอ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามคู่มือได้ทันที 4.29 มาก
  2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลใช้งานง่าย มีความเหมาะสม 4.36 มาก
  3.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ 4.36 มาก
  4.ข้อความถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 4.21 มาก
ด้านการออกแบบระบบ
  1.ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ 4.29 มาก
  2.การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.14 มาก
  3.เมนูต่างๆ ใช้งานได้ง่าย 4.21 มาก
  4.สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.29 มาก
  5.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและเหมาะสม 4.29 มาก
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
  1.ความรวดเร็วในการแสดงผลและการใช้งาน 4.07 มาก
  2.ความรวดเร็วในการเรียกดูรายงาน 4.14 มาก
  3.ความถูกต้องของข้อมูล 4.29 มาก
  4.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในระบบ 4.21 มาก
  5.ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.21 มาก
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ
  1.สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเข้ามาใช้งานภายในมหาวิทยาลัย 4.50 มากที่สุด
  2.สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการปฏิบัติงานได้โดยตรงจากระบบ 4.36 มาก
  3.สามารถดูข้อมูลการปฏิบัติงานย้อนหลังได้ 4.21 มาก