หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

รายละเอียดแผนการเรียน

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา

  • -ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ
  • -ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • -ผู้สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
  • -ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • -ผู้บริหารและพัฒนาค่าตอบแทน
  • -พนักงานสัมพันธ์
  • -ผู้วางแผนและบริหารองค์การ
  • -ผู้พัฒนาองค์การ
  • วิดิโอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต