หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

บริหารธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเปิดทำการเรียนการสอน วิชาเอกการจัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สร้างบัณฑิตคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่องค์กรภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นศาสตร์ทาง คอมพิวเตอร์โดยการ ประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการในองค์กร ซึ่ง ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม เป็นอย่างมาก

รายละเอียด

อุตสาหกรรมบริการ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการให้เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
โดยเปิดทำการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา ท่องเที่ยว โรงแรม และ ธุรกิจการบิน

รายละเอียด

บัญชี

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบัญชี

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบัญชี การเป็นผู้จัดทำบัญชีที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ช่วยในการควบคุมข้อมูลทางบัญชีให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กรและประเทศชาติ

รายละเอียด

นิเทศศาสตร์

เชี่ยวชาญในงานนิเทศศาสตร์ ยึดมั่นจรรยาบรรณสื่อก้าวทันเทคโนโลยี

บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น ทำเป็นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และมีความเชี่ยวชาญในงานนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
โดยเปิดทำการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ และวิทยุโทรทัศน์

รายละเอียด