หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

ปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี เทียบโอน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการให้เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
โดยเปิดทำการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา ท่องเที่ยว โรงแรม และ ธุรกิจการบิน

วิดิโอแนะนำหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ