สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี แบบปฏิบัติการ

การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์

ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจคอนเทนต์ในยุคดิจิทัล

บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการปฏิบัติจริงในองค์กรดิจิทัลชั้นนำ

อาชีพหลังจบการศึกษา ผู้พัฒนาและผลิตเนื้อหาดิจิทัลคอนเทนต์ ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ ผู้พัฒนาสื่อดิจิทัล นักการตลาดดิจิทัล

หน่วยงานความร่วมมือและภาคีเครือข่าย

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ MBro Global Co., Ltd. (Google Partner) และ บริษัท ไอเดียดี ครีเอทีฟ จำกัด

วิดิโอแนะนำหลักสูตร