ปริญญาตรี 4 ปี
บัณฑิตพรีเมี่ยม
(การตลาด และการจัดการ)

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี (การตลาด และการจัดการ) แบบปฏิบัติการ

การตลาด และการจัดการ

โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

เพื่อเปิดสอนแขนงวิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับสถานประกอบการภายนอก (บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน))

หน่วยงานความร่วมมือและภาคีเครือข่าย

หลักสูตรจัดการศึกษาโดยร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

วิดิโอแนะนำโครงการร่วมกับ CPALL