ปริญญาเอก DBA

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Doctor of Business Administration Program in Business Administration)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Doctor of Business Administration Program in Business Administration)

ผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ สร้างประโยชน์ต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พัฒนาขึ้นให้สอดรับกับนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่มุ่งปรับเปลี่ยนประเทศ โดยผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืน อาศัยองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ หลักสูตรนี้ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกทางบริหารธุรกิจ มีความสามารถด้านการวิจัย คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม