เครือข่ายหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บริษัท/หน่วยงาน
MBro Global Co., Ltd. (Google Partner)
คณะ / มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

อาชีวศึกษา
มัธยมศึกษา