หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

การตลาด

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

รายละเอียดแผนการเรียน

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา

 • -ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ/ธุรกิจออนไลน์
 • -ผู้วางแผนการตลาด
 • -ผู้พัฒนาธุรกิจ
 • -นักวิจัยการตลาด
 • -สื่อสารการตลาด
 • -การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
 • -ผู้บริหารผลิตภัณฑ์
 • -การจัดจำหน่าย/งานขาย
 • -ผู้ดูแลลูกค้าสัมพันธ์
 • -ประชาสัมพันธ์
 • ติดตามกิจกรรมหลักสูตร

  วิดิโอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต