หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts)

ปริญญาตรี 4 ปี /ปริญญาตรี เทียบโอน

เชี่ยวชาญในงานนิเทศศาสตร์ ยึดมั่นจรรยาบรรณสื่อ ก้าวทันเทคโนโลยี

"หลักสูตรทันสมัยตอบโจทย์ยุคดิจิทัล เน้นฝึกปฏิบัติ ตอบรับกับองค์กรสื่อที่เปลี่ยนแปลง" บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น ทำเป็นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และมีความเชี่ยวชาญในงานนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
โดยเปิดทำการเรียนการสอนในวิชาเอกการโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล และิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง

ติดตามกิจกรรมหลักสูตร

วิดิโอแนะนำหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตร