หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

ปริญญาตรี 4 ปี /ปริญญาตรี เทียบโอน

เชี่ยวชาญในงานนิเทศศาสตร์ ยึดมั่นจรรยาบรรณสื่อก้าวทันเทคโนโลยี

บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น ทำเป็นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และมีความเชี่ยวชาญในงานนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
โดยเปิดทำการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ และวิทยุโทรทัศน์

ติดตามกิจกรรมหลักสูตร

วิดิโอแนะนำหลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตร