หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต / Bachelor of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

วิชาเอกที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

บริหารธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา

วิดิโอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต