ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย

คณบดี

อ.ฎายิน พรยุทธพงศ์

รองคณบดี

อ.ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง

รองคณบดี

ผศ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว

รองคณบดี