ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธัชกร
วงษ์คำชัย

คณบดี

อาจารย์
ฎายิน
พรยุทธพงศ์

รองคณบดี

อาจารย์
เบญริสา
ตัณเจริญ

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิระพงค์
เรืองกุล

รองคณบดี

นางสาว
เจนจิรา
เชื้อประดิษฐ์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะฯ