ผู้บริหารคณะ

ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย

คณบดี

อ.ฎายิน พรยุทธพงศ์

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

อ.ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

ผศ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว

รองคณบดี ฝ่ายแผน ประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์

อ.จีรภา ประยูรศักดิ์

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา