หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

ปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี เทียบโอน

สร้างบัณฑิตคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่องค์กรภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นศาสตร์ทาง คอมพิวเตอร์โดยการ ประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการในองค์กร ซึ่ง ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม เป็นอย่างมาก

ติดตามกิจกรรมหลักสูตร

วิดิโอแนะนำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ