หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

ปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี เทียบโอน

สร้างบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานธุรกิจ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน้วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนําในประเทศ เพื่อการพัฒนานักศึกษา ทางด้านประสบการณ์วิชาชีพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านธุรกิจ ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลและได้รับประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการวิเคราะห์ธุรกิจ พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ติดตามกิจกรรมหลักสูตร