หลักสูตรบัญชีบัณฑิต / Bachelor of Accountancy Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accountancy Program (B.Acc.)

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

ปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี เทียบโอน

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบัญชี

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานบัญชี การเป็นผู้จัดทำบัญชีที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ช่วยในการควบคุมข้อมูลทางบัญชีให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กรและประเทศชาติ

ติดตามกิจกรรมหลักสูตร

วิดิโอแนะนำหลักสูตรบัญชี