หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาการจัดการ

รายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี/ ปริญญาตรี เทียบโอน

การจัดการ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

รายละเอียดแผนการเรียน

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา

  • ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ /ธุรกิจออนไลน์
  • เลขานุการ
  • ผู้พัฒนาธุรกิจ
  • การวิเคราะห์ธุรกิจ
  • การบริหารจัดการด้านธุรกิจ
  • การประสานงาน/ดูแลลูกค้า/ผู้จัดการ
  • วิดิโอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต