ศิลปะวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ศิลปะวัฒนธรรม   

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการแสดง กระตั๋วแทงเสือ ในงานสานศิลป์ ถิ่นสองแคว ณ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
 
การแข่งขันกระตั๋วแทงเสือ มรดกไทย มรดกอาเซียน ณ วงเวียนใหญ่ [30-31 มกราคม 2559] 
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา คณะวิทยาการจัดการ  [29 กรกฎาคม 2558]
 
พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ [23 กรกฎาคม 2558] ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
พิธีบายศรีสู่ขวัญในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558    [ 17-18 มิถุนายน 2558 ]  ค่ายริมขอบฟ้า  จ.สมุทรปราการ
 
 
 
ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ