อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


   อาจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน
   E-mail : jirapong.r@dru.ac.th
   อาจารย์ ดร.จิระพงค์
   เรืองกุน
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง
   E-mail : farlangthong@hotmail.com
   อาจารย์ดร.สิทธิชัย
   ฝรั่งทอง
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์พิสิษฐ์ ศรีอพิชัย
   E-mail : pisit.s@dru.ac.th
   อาจารย์พิสิษฐ์
   ศรีอพิชัย
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์วรพงศ์ โพล้งอยู่
   E-mail : logistics_dru@hotmail.com
   อาจารย์วรพงศ์
   โพล้งอยู่
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์พิชาพัทธ์ งามสิน
   E-mail : Jibbe_pichapat@hotmail.com
   อาจารย์พิชาพัทธ์
   งามสิน
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ
   E-mail : vasurat.do@gmail.com
   อาจารย์วสุรัตน์
   ด้วงสุวรรณ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์
   E-mail : noppawan.t@dru.ac.th
   อาจารย์ดร.นพวรรณ
   วิเศษสินธุ์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
   E-mail : Thung_07@yahoo.com
   อาจารย์วรพจน์
   แสงอร่ามรุ่งโรจน์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน
   E-mail : pikul-su@hotmail.com,suchila.s@dru.ac.th
   อาจารย์สุชีลา
   ศักดิ์เทวิน
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์บัณฑิตา สุขเจริญ
   E-mail : bantita.s@dru.ac.th
   อาจารย์บัณฑิตา
   สุขเจริญ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ประพัฒน์ เขียวประภัสสร
   E-mail : pkeawprapassorn@gmail.com
   อาจารย์ประพัฒน์
   เขียวประภัสสร
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   รองศาสตราจารย์วรารัตน์ เขียวไพรี
   E-mail : vjk888@hotmail.com
   รองศาสตราจารย์วรารัตน์
   เขียวไพรี
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ปฐมพงษ์ บำเริบ
   E-mail : pathompong22@gmail.com
   อาจารย์ปฐมพงษ์
   บำเริบ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช
   E-mail : leelakiatvanit_o@hotmail.com
   อาจารย์อรวรรณ
   ลีลาเกียรติวณิช
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์
   E-mail : patra.s@dru.ac.th
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา
   สุขะสุคนธ์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร
   E-mail : toma_nim@hotmail.com
   อาจารย์ธมนวรรณ์
   เฟื่องประยูร
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์นิชาภา พิมพสุต
   E-mail : nick_nus@hotmail.com
   อาจารย์นิชาภา
   พิมพสุต
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์พัทธนันท์ มั่งมี
   E-mail : p.patter69@gmail.com
   อาจารย์พัทธนันท์
   มั่งมี
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ภูธร กอดแก้ว
   E-mail : khong_chiam@hotmail.com
   อาจารย์ภูธร
   กอดแก้ว
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์วสุธิดา นักเกษม
   E-mail : wasutida.mgt@gmail.com
   อาจารย์วสุธิดา
   นักเกษม
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์มงคล เทียมถนอม
   E-mail : mongkon2001@gmail.com
   อาจารย์มงคล
   เทียมถนอม
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์กมลทิพย์ โตเมศน์
   E-mail : kamonthip.t@dru.ac.th
   อาจารย์กมลทิพย์
   โตเมศน์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์สาโรจน์ นราศรี
   E-mail : sarote1218@hotmail.com
   อาจารย์สาโรจน์
   นราศรี
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์กรวิทย์ ต่ายกระทึก
   E-mail : gronravit@hotmail.com
   อาจารย์กรวิทย์
   ต่ายกระทึก
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์บุญชู สงวนความดี
   E-mail : boonchoo.mail@gmail.com
   อาจารย์บุญชู
   สงวนความดี
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร วงศ์สุนทรเลิศ
   E-mail : vi_chian1234@hotmail.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร
   วงศ์สุนทรเลิศ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind

อาจารย์หลักสูตรบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต


   อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
   E-mail : surasak.j@dru.ac.th
   อาจารย์สุรศักดิ์
   ชัยชิตาทร
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ
   E-mail : pattana127@gmail.com
   อาจารย์สุวรรณา
   รุจิโมระ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์
   E-mail : dayin.p@dru.ac.th
   อาจารย์ฎายิน
   พรยุทธพงศ์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์อุษา จูฑะสุวรรณศิริ
   E-mail : juthasuwansiri@gmail.com
   อาจารย์อุษา
   จูฑะสุวรรณศิริ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
   E-mail : natsupa@yahoo.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา
   จิวศิวานนท์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์พรทิพย์ มโนดำรงสัตย์
   E-mail : pontip_naka@hotmail.com
   อาจารย์พรทิพย์
   มโนดำรงสัตย์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย คำประชม
   E-mail : modd_ka@hotmail.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย
   คำประชม
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind

อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์ลลิตา พ่วงมหา
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
   E-mail : e_ta_jack@hotmail.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก
   บรรลือฤทธิ์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช
   E-mail : jojoe.pat@gmail.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชราภา
   เอื้ออมรวนิช
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
   E-mail : Jam2339@hotmail.com
   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา
   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ลลิตา พ่วงมหา
   E-mail : atarnlalita@gmail.com
   อาจารย์ลลิตา
   พ่วงมหา
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
   E-mail : dr.nut@msn.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ดร.ณฐวัฒน์
   คณารักสมบัติ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ดร.นิรมล บางพระ
   E-mail : niramon.b@dru.ac.th
   อาจารย์ดร.นิรมล
   บางพระ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
   E-mail : pimchaya_yoak@hotmail.com
   อาจารย์พิมพ์ชญา
   ฟักเปี่ยม
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร เทียมถนอม
   E-mail : krukob555@hotmail.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร
   เทียมถนอม
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ธนพล สมพลกรัง
   E-mail : loma_max@hotmail.com
   อาจารย์ธนพล
   สมพลกรัง
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ
   E-mail : benrisa.tancharoen@gmail.com
   อาจารย์เบญริสา
   ตันเจริญ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์สิรปกรณ์ ใจแก้ว
   E-mail : -
   อาจารย์สิรปกรณ์
   ใจแก้ว
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์จุฑามาศ ศรีรัตนา
   E-mail : js.sriratana @ gmail.com
   อาจารย์จุฑามาศ
   ศรีรัตนา
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ดร.จริยา รุกขพันธุ์
   E-mail : klinjan.j@gmail.com
   อาจารย์ดร.จริยา
   รุกขพันธุ์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์ อินทรชัย
   E-mail : PAPARPIT_06@hotmail.com
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์
   อินทรชัย
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind

อาจารย์หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการฯ   คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์จริยา ตันติวราชัย
ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว


   อาจารย์ ดร.ณพร เจียมโฆสิต
   E-mail :
   อาจารย์ ดร.ณพร
   เจียมโฆสิต
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
   E-mail : coolnatt@hotmail.com
   อาจารย์นาถวุทธิ์
   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์พูนลาภ ประสงค์เงิน
   E-mail : pprason1@gmail.com
   อาจารย์พูนลาภ
   ประสงค์เงิน
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์นุชรา แสวงสุข
   E-mail : enyouseeh@hotmail.com
   อาจารย์นุชรา
   แสวงสุข
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัย ชูมาก
   E-mail :
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัย
   ชูมาก
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์สุวรรณา นาถนวผดุง
   E-mail : sunutda_nat@hotmail.com
   อาจารย์สุวรรณา
   นาถนวผดุง
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
   E-mail : tarn921@hotmail.com
   อาจารย์กานต์รวี
   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา
   E-mail : aomja_n@hotmail.com
   อาจารย์ชมพรรณ
   จันทิมา
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์อนุชิต จันทรโรทัย
   E-mail : anuchit.aj@hotmail.com
   อาจารย์อนุชิต
   จันทรโรทัย
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์จริยา ตันติวราชัย
   E-mail : jtantiwarachai@gmail.com
   อาจารย์จริยา
   ตันติวราชัย
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย
   E-mail : tachakorn.w@dru.ac.th
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร
   วงษ์คำชัย
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด
   E-mail : anna.p@dru.ac.th
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา
   พายุพัด
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ ดร. ธัญพร ศรีดอกไม้
   E-mail : tanyaporn.s@dru.ac.th
   อาจารย์ ดร. ธัญพร
   ศรีดอกไม้
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย
   E-mail : -
   อาจารย์ขนิษฐา
   สวัสดิ์ชัย
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ ดร.อารยา เกียรติก้อง
   E-mail : araya.g@dru.ac.th
   อาจารย์ ดร.อารยา
   เกียรติก้อง
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ
   E-mail : pratubjai.a@dru.ac.th
   อาจารย์ประทับใจ
   อภิสิทธิ์สุขสันติ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์กัลยานี เลืองสุนทร
   E-mail : kanlayanee.l@dru.ac.th
   อาจารย์กัลยานี
   เลืองสุนทร
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์
   E-mail : jeerapa.p@dru.ac.th
   อาจารย์จีรภา
   ประยูรศักดิ์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind

อาจารย์สาขาธุรกิจศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ

   อาจารย์ธัชกร ภัทรพันปี
   E-mail : tom.lift@gmail.com
   อาจารย์ธัชกร
   ภัทรพันปี
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ศุขไพบูลย์
   E-mail : littlebisdnok888@hotmail.com
   อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย
   ศุขไพบูลย์
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
   E-mail : kamolsak.w@dru.ac.th
   อาจารย์กมลศักดิ์
   วงศ์ศรีแก้ว
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind
   อาจารย์ชฎากาญจน์ เจริญรบ
   E-mail : chadakan2013@gmail.com
   อาจารย์ชฎากาญจน์
   เจริญรบ
   ประวัติและผลงาน :    assignment_ind