การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
  schedule 31-05-2017     perm_identity กมลศักดิ์   วงศ์ศรีแก้ว  insert_chart 1654
  การออกแบบการวิจัย: บทเกริ่นนำ
  schedule 15-05-2017     perm_identity อารยา  เกียรติก้อง  insert_chart 1301
  เทคนิคการเขียนหนังสือให้สำเร็จเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  schedule 04-05-2017     perm_identity ธัชกร  วงษ์คำชัย  insert_chart 3609
  การจัดการความรู้เรื่องการวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ
  schedule 08-06-2016     perm_identity กมลศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว  insert_chart 1672
  การจัดการความรู้เรื่องการผลิตเอกสารประกอบการสอน
  schedule 08-06-2016     perm_identity กมลศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว  insert_chart 1173
  เทคนิคการสอนสูู่การเป็น อาจารย์มืออาชีพ
  schedule 26-08-2015     perm_identity อ.ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง  insert_chart 1293
  การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมีแบบแผน
  schedule 09-08-2015     perm_identity อ.ธัชกร  วงษ์คำชัย  insert_chart 2114
  Responsive Web Design ทำไมต้องทำจากเล็กไปใหญ่
  schedule 21-04-2015     perm_identity Pisit  Bowornlertsutee  insert_chart 2049
  20 Web Design Trends for 2015
  schedule 25-02-2015     perm_identity Pisit  Bowornlertsutee  insert_chart 1290
  E-book "คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพ"
  schedule 28-01-2015     perm_identity Pisit  Bowornlertsutee  insert_chart 1229

แสดงรายการที่  1 / 10   รวม 26 รายการ

คู่มือบริหารจัดการ KM