บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

   น.ส.อรวี การีกลิ่น
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   E-mail : jea_400club@hotmail.com
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   น.ส.นุชญาดา แซ่ตั้ง
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   E-mail : nutchayada.S@dru.ac.th
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   นายอัครเดช เตโช
   นักวิชาการศึกษา
   E-mail : techo_dach@hotmail.com
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   น.ส.เจนจิรา เชื้อประดิษฐ์
   นักวิชาการศึกษา
   E-mail : chenjira.c@dru.ac.th
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   นางสาวศิริพร กลิ่นคำหอม
   นักวิชาการศึกษา
   E-mail : siripornklinkamhom@gmail.com
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   นางสายใจ ชุนประเสริฐ
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   E-mail : saijai.c@dru.ac.th
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   น.ส.พรทิพย์ จันทราทิพย์
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
   E-mail : tiptip2546@hotmail.com
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   นายจิตรภานุ ศรีวิเชียร
   นักวิชาการพัสดุ
   E-mail : jitparnu.s@dru.ac.th
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   น.ส.มธุรดา ดวงจันทร์
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   E-mail : maturada.d@dru.ac.th
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind
   น.ส.ณิตชดาภัคร์ อเนกวรพงศ์
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
   E-mail : -
   ประวัติและผลงาน : assignment_ind