ดาวน์โหลด มคอ.3
ลำดับ รายละเอียดวิชา มคอ.3
1.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
2.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
3.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
4.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
5.
3412111 :  การจัดการสำนักงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
6.
3412111 :  การจัดการสำนักงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
7.
3311101 :  การบัญชีชั้นต้น 1     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา   จิวศิวานนท์
8.
3312101 :  การบัญชีชั้นกลาง 1     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา   จิวศิวานนท์
9.
3312101 :  การบัญชีชั้นกลาง 1     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา   จิวศิวานนท์
10.
3312101 :  การบัญชีชั้นกลาง 1     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา   จิวศิวานนท์
11.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
12.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
13.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
14.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
15.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
16.
3311101 :  การบัญชีชั้นต้น 1     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
17.
3322101 :  การบัญชีต้นทุน 1     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
18.
3322101 :  การบัญชีต้นทุน 1     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
19.
3521101 :  การบัญชีชั้นต้น 1     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
20.
3322101 :  การบัญชีต้นทุน 1     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
21.
3322101 :  การบัญชีต้นทุน 1     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
22.
3122201 :  หลักการสื่อสารการตลาด     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
23.
3132201 :  หลักการสื่อสารการตลาด     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
24.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
25.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
26.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
27.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
28.
3433309 :  การบริหารการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา    สุขะสุคนธ์
29.
3213003 :  ธุรกิจการบิน     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัย   ชูมาก
30.
0031106 :  เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
31.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
32.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
33.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
34.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
35.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
36.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
37.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
38.
3102105 :  การจัดการสื่อสารองค์กร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร    เทียมถนอม
39.
3101102 :  การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
40.
3101102 :  การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
41.
3101102 :  การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
42.
3113301 :  การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
43.
3113301 :  การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
44.
3113302 :  การแสดงและการกำกับการแสดง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
45.
3113302 :  การแสดงและการกำกับการแสดง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
46.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
47.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
48.
3311101 :  การบัญชีชั้นต้น 1     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
49.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
50.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
51.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
52.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
53.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
54.
3451202 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
55.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
56.
3432304 :  การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
57.
3433424 :  การจัดซื้อ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
58.
3440001 :  กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
59.
3442406 :  ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
60.
3442406 :  ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
61.
3442406 :  ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
62.
3444105 :  การจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
63.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
64.
3444105 :  การจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
65.
3443205 :  โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จีรภา    ประยูรศักดิ์
66.
3443104 :  การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
67.
3443202 :  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
68.
3440001 :  กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
69.
3444101 :  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
70.
3211003 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
71.
3211003 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
72.
3211003 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
73.
3213004 :  การจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวและนิทรรศการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
74.
3213005 :  การจัดส่วนหน้าและห้องพัก     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
75.
3213006 :  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
76.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
77.
3432305 :  การสื่อสารทางการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
78.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
79.
3113204 :  การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
80.
3113204 :  การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
81.
3123205 :  การผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
82.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
83.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
84.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
85.
3212007 :  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
86.
3113203 :  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
87.
3113203 :  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
88.
3113204 :  การใช้สื่อเพื่อการโฆษณา     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
89.
0031108 :  ธุรกิจสมัยใหม่     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
90.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
91.
3101101 :  หลักนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
92.
3444203 :  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
93.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
94.
3102109 :  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
95.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
96.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
97.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
98.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
99.
3102111 :  การวิจัยนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
100.
3102111 :  การวิจัยนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
101.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
102.
3541101 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
103.
3101104 :  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล   สมพลกรัง
104.
3101103 :  หลักสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
105.
3112201 :  การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
106.
3101104 :  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
107.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :2(2-2-5)   [อ56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
108.
3122201 :  การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร    เทียมถนอม
109.
3102106 :  กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
110.
3102106 :  กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
111.
3102106 :  กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
112.
3102106 :  กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
113.
3101103 :  หลักสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
114.
3101103 :  หลักสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
115.
3101104 :  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล   สมพลกรัง
116.
3113304 :  การผลิตและการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
117.
3441402 :  ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
118.
3444002 :  ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
119.
3441402 :  ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
120.
3444002 :  ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
121.
3102111 :  การวิจัยนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
122.
3102111 :  การวิจัยนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
123.
3112201 :  การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
124.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
125.
3113209 :  สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล   สมพลกรัง
126.
3113209 :  สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร    เทียมถนอม
127.
3413313 :  การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
128.
3413313 :  การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
129.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
130.
3413313 :  การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
131.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
132.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
133.
3443104 :  กาบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
134.
3122201 :  การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร    เทียมถนอม
135.
3441301 :  หลักการเขียนโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
136.
3441303 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
137.
3442304 :  การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
138.
3571201 :  หลักการมัคคุเทศก์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [55]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
139.
3211101 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
140.
3213004 :  การจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวและนิทรรศการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
141.
3213005 :  การจัดส่วนหน้าและห้องพัก     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
142.
3213107 :  การบรหารงานในธุรกิจนำเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
143.
3211102 :  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
144.
3211102 :  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
145.
3211102 :  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
146.
3211102 :  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
147.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
148.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
149.
3101101 :  หลักนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
150.
3113205 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการทางวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
151.
3113206 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการทางวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
152.
3132201 :  หลักการสื่อสารการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
153.
3211003 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
154.
3211003 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
155.
3211003 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
156.
3211003 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
157.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
158.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
159.
3212007 :  การท่องเที่ยวอย่างย่งยืน     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
160.
3102105 :  การจัดการสื่อสารองค์กร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
161.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
162.
3113301 :  การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
163.
3113302 :  การแสดงและการกำกับการแสดง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
164.
3113304 :  การผลิตและการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
165.
3123202 :  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
166.
3123202 :  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
167.
3123209 :  สัมมนาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
168.
3102113 :  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.จริยา    รุกขพันธุ์
169.
3102113 :  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.จริยา    รุกขพันธุ์
170.
3102113 :  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.จริยา    รุกขพันธุ์
171.
3123304 :  ประชามติ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
172.
3123304 :  ประชามติ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
173.
3123304 :  ประชามติ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
174.
3133206 :  การสื่อสารตราสินค้า     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
175.
3133206 :  การสื่อสารตราสินค้า     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
176.
3101103 :  หลักสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
177.
3101103 :  หลักสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
178.
3101104 :  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
179.
3101104 :  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
180.
3102110 :  ภาษาอังกฤษเพื่องงานนิเทศศาสตร์ 2     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
181.
3102110 :  ภาษาอังกฤษเพื่องงานนิเทศศาสตร์ 2     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
182.
3102111 :  การวิจัยนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
183.
3102111 :  การวิจัยนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
184.
3102112 :  มัลติมิเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
185.
3102112 :  มัลติมิเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
186.
3102113 :  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
187.
3102113 :  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
188.
3103315 :  ภาษาอังกฤษเพื่องงานนิเทศศาสตร์ 3     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
189.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
190.
3421202 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
191.
3423307 :  การบริหารผลการปฏิบัติงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
192.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
193.
3432303 :  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา    สุขะสุคนธ์
194.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
195.
3433319 :  การโฆษณาและส่งเสริมการขาย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
196.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
197.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
198.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
199.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
200.
3453405 :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของการขนส่งและพิธีการศุลกากร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
201.
3453405 :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของการขนส่งและพิธีการศุลกากร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
202.
3453406 :  การจัดการต้นทุนเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
203.
3454407 :  สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
204.
3462101 :  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
205.
3463305 :  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
206.
3413303 :  ่การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
207.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
208.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
209.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
210.
3303102 :  วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
211.
3303102 :  วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
212.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
213.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
214.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
215.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
216.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
217.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
218.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
219.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
220.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
221.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
222.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
223.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
224.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
225.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
226.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
227.
3411201 :  พฤติกรรมองค์การ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
228.
3411201 :  พฤติกรรมองค์การ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
229.
3413107 :  การจัดการนวัตกรรม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
230.
3413112 :  จิตวิทยาธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
231.
3413112 :  จิตวิทยาธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
232.
3413112 :  จิตวิทยาธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
233.
3413309 :  การพัฒนาแผนธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
234.
3413309 :  การพัฒนาแผนธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
235.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
236.
3414301 :  สัมมนาการจัดการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุธิดา    นักเกษม
237.
3414301 :  สัมมนาการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุธิดา    นักเกษม
238.
3423223 :  องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
239.
3423307 :  การบริหารผลการปฏิบัติงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
240.
3424210 :  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
241.
3431102 :  พฤติกรรมผู้บริโภค     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
242.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
243.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
244.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
245.
3433309 :  การบริหารการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
246.
3433422 :  การขายส่งและการขายปลีก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
247.
3434411 :  สัมมนาการตลาด     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
248.
3434411 :  สัมมนาการตลาด     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
249.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
250.
3451202 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
251.
3452203 :  ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
252.
3453308 :  ระบบขนถ่ายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
253.
3453308 :  ระบบขนถ่ายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
254.
3453405 :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของการขนส่งและพิธีการศุลกากร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
255.
3453405 :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของการขนส่งและพิธีการศุลกากร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
256.
3454407 :  สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
257.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
258.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
259.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
260.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
261.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
262.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
263.
3412306 :  การจัดการโครงการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
264.
3412306 :  การจัดการโครงการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
265.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
266.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
267.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
268.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
269.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
270.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
271.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
272.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
273.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
274.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
275.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
276.
3454407 :  สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
277.
3112202 :  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
278.
3102110 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
279.
3102110 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
280.
3102110 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
281.
3102110 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
282.
3102112 :  มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิสิฐ   ตั้งพรประเสริฐ
283.
3102112 :  มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดนัย   วานิชยานุเคราะห์
284.
3102112 :  มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดนัย   วานิชยานุเคราะห์
285.
3102112 :  มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิสิฐ   ตั้งพรประเสริฐ
286.
3103315 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 3     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
287.
3112202 :  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [57]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
288.
3112202 :  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [57/30]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
289.
3123210 :  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [56/33,56/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สาธิต   ดิษโยธิน
290.
3113211 :  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [56/33 , 56/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
291.
3123303 :  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/35]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
292.
3113305 :  โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/33,56/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
293.
3123208 :  การวางแผนการรณรงค์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [56/35]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัชราภรณ์   แกล้วเขตการ
294.
3123210 :  ศิลปะเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [56/35]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดนัย   วานิชยานุเคราะห์
295.
3103114 :  เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :1(45)   [56/33,56/34,56/35,อ56/07,อ56/08]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
296.
3113209 :  สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/07]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
297.
3113211 :  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/07]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
298.
3113304 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์เสียงขั้นสูง     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/07]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
299.
3113305 :  โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/07]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
300.
3123208 :  การวางแผนการรณรงค์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/08]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัชราภรณ์   แกล้วเขตการ
301.
3123209 :  สัมมนาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/08]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
302.
3123210 :  ศิลปะเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/08]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
303.
3123211 :  การจัดการภาวะวิกฤติในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/08]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัชราภรณ์   แกล้วเขตการ
304.
3123304 :  ประชามติ     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ56/08,อ57/10]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
305.
3133206 :  การสื่อสารตราสินค้า     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ57/11]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
306.
3341101 :  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/17]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
307.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/12, อ57/16]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
308.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/38]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
309.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/39]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
310.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47, 57/48]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
311.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/21]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
312.
3441303 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/24, 58/45]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
313.
3442101 :  กระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/24, 58/45]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
314.
3442101 :  กระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/62]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
315.
3442202 :  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/21, 57/47, 57/48]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จีรภา    ประยูรศักดิ์
316.
3442406 :  ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/62]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
317.
3443101 :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/62]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
318.
3443104 :  การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/72]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
319.
3443202 :  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ55/14, 56/41]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
320.
3443205 :  โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56/14]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
321.
3443205 :  โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/41]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จีรภา    ประยูรศักดิ์
322.
3444002 :  ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56/14, 56/41, 5747]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
323.
3444002 :  ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/21]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
324.
3444002 :  ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/48]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
325.
3122201 :  การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
326.
3123211 :  การจัดการภาวะวิกฤติในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/35]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา   แก้วประดับ
327.
3102113 :  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา   แก้วประดับ
328.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [ 57/37 , 57/41]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
329.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/38 , 58/40 , 58/44 , 58/43]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อุษา    จูฑะสุวรรณศิริ
330.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/39]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา   จิวศิวานนท์
331.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/41 , 58/42]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
332.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/45]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฎายิน    พรยุทธพงศ์
333.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ58/18 , อ58/24]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
334.
3304101 :  เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ     หน่วยกิต :1 (45)   [57/66]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฎายิน    พรยุทธพงศ์
335.
3311102 :  การบัญชีชั้นต้น 2     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/36]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
336.
3311102 :  การบัญชีชั้นต้น 2     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ58/17]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา   จิวศิวานนท์
337.
3312101 :  การบัญชีชั้นกลาง 1     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พรทิพย์    มโนดำรงสัตย์
338.
3312103 :  การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [57/37 , 57/41]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พรทิพย์    มโนดำรงสัตย์
339.
3351101 :  การภาษีอากร 1     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [58/36 , 58/37]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อุษา    จูฑะสุวรรณศิริ
340.
3433407 :  บัญชีบริหาร     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [57/42]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฎายิน    พรยุทธพงศ์
341.
3312102 :  การบัญชีชั้นกลาง 2     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [57/37 , 57/41 , พ57/07]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พรทิพย์    มโนดำรงสัตย์
342.
0031106 :  เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/47, 57/48, 58/31, 58/43]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยุทธนา   คล้ายอยู่
343.
0031106 :  เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/42]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วันดี   หิรัญสถาพร
344.
3303102 :  วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/41, 57/66, 58/58, อ56/13]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.บุญเยือน   สายแสงทอง
345.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/17, อ57/18, อ57/21, อ57/19, อ57/22]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผศ.บุญเยือน   สายแสงทอง
346.
3421202 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/40, 56/39]   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
347.
3424209 :  แรงงานและพนักงานสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/44]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมุข   สุศิลสัมพันธ์
348.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/38, 58/39, 57/46]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฉัตรชัย   ราคา
349.
3452203 :  ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/19, อ57/22]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปุณณรัตน์   ชนะสิทธิ์
350.
3452404 :  การจัดการขนส่งและการวัดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/46]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุธาทิพย์   เลิศวิวัฒน์ชัยพร
351.
3452404 :  การจัดการขนส่งและการวัดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56/19]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มยุรี   อำคาแก้ว
352.
3453308 :  ระบบขนถ่ายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/19, อ57/22]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธนยศ   กุลฑล
353.
3453406 :  การจัดการต้นทุนเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/46]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุรสิทธ์   จรัสเพ็ชร์
354.
3454310 :  โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/46, 56/47]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฏิพล   หอมยามเย็น
355.
3454310 :  โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56/19]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุรสิทธ์   จรัสเพ็ชร์
356.
3463306 :  การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/46, อ57/20]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา   เรืองหิรัญ
357.
3113303 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/33,56/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
358.
3113208 :  การบริการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/33,56/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
359.
3311102 :  การบัญชีชั้นต้น 2     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/58]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
360.
3211005 :  จิตวิทยาการบริการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/39]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
361.
3213109 :  การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/39]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัย   ชูมาก
362.
3421202 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/39]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
363.
3212209 :  บาร์และเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/36]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
364.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/36]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
365.
3213008 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [56/37]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
366.
3213012 :  การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :90   [56/37]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
367.
3213110 :  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [56/37,อ56/10]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
368.
3213210 :  การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [56/38]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
369.
3211005 :  จิตวิทยาการบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [56/39]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
370.
3212209 :  บาร์และเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [57/36]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
371.
3444105 :  การจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/72]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
372.
3444203 :  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/47]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
373.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   []   [ 1/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
374.
3211004 :  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     หน่วยกิต :2-2-5   [58/33]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ระพีพัฒน์   สีหรัญ
375.
3211004 :  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     หน่วยกิต :2-2-5   [58/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ระพีพัฒน์   สีหรัญ
376.
3211005 :  จิตวิทยาการบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [58/33]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
377.
3211005 :  จิตวิทยาการบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [58/34,58/35]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
378.
3212006 :  หลักการมัคคุเทศก์     หน่วยกิต :2-2-5   [57/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชมพรรณ    จันทิมา
379.
3212006 :  หลักการมัคคุเทศก์     หน่วยกิต :2-2-5   [57/33,57/35]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชมพรรณ    จันทิมา
380.
3212007 :  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     หน่วยกิต :2-2-5   [57/33,57/35]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
381.
3212007 :  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     หน่วยกิต :2-2-5   [57/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
382.
3212008 :  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [57/34, อ57/13]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
383.
3212009 :  บาร์และเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [57/33,57/35]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
384.
3212009 :  บาร์และเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [57/34]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
385.
3444002 :  ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/72]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จิรพิพัฒน์   อัญพงพัฒน์
386.
3341101 :  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/36,58/37]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ณรงค์   วุฒิกวินทิพย์
387.
3212209 :  บาร์และเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
388.
3212209 :  บาร์และเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/14]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
389.
3213211 :  การจัดการงานแม่บ้าน     หน่วยกิต :2-2-5   [อ56/11]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
390.
3211004 :  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/13]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
391.
3211004 :  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/14]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
392.
3213111 :  การวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ56/10]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
393.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :2-2-5   [58/38,58/39]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชุติมา   จักรจรัส
394.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :2-2-5   [58/40]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เมทิณี   สิทธิสงค์
395.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :2-2-5   [58/44]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เมทิณี   สิทธิสงค์
396.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :2-2-5   [58/41]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เมทิณี   สิทธิสงค์
397.
3212007 :  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
398.
3211004 :  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/15]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
399.
3211004 :  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/16]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
400.
3211005 :  จิตวิทยาบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/13]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
401.
3211005 :  จิตวิทยาบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/15]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
402.
3211005 :  จิตวิทยาบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/16]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
403.
3211005 :  จิตวิทยาบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/14]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
404.
3211006 :  หลักการมัคคุเทศก์     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
405.
3211006 :  หลักการมัคคุเทศก์     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/14]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
406.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/18]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
407.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/19]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
408.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/20]   [ 2/2558 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
409.
3102105 :  การจัดการสื่อสารองค์กร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
410.
3102106 :  กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/29,58/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
411.
3102107 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/29,58/30,58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
412.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/29,58/30,58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
413.
3102109 :  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/29,58/30,58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เขมนิจ   มาลาเว
414.
3113203 :  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
415.
3113204 :  การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
416.
3113205 :  การผลิลและสร้างสรรค์รายการทางวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.จริยา    รุกขพันธุ์
417.
3113205 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการทางวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร    เทียมถนอม
418.
3113206 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/20,57/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สาธิต   ดิษโยธิน
419.
3113207 :  การผลิตกราฟฟิกเพื่อวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดนัย   วานิชยานุเคราะห์
420.
3113302 :  การแสดงและการกำกับการแสดง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
421.
3123203 :  การเขียนเพื่อการโฆษณา     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
422.
3123204 :  การใช้สื่อเพื่อการโฆษณา     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร    เทียมถนอม
423.
3123205 :  การผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.จริยา    รุกขพันธุ์
424.
3123207 :  วาทวิทยาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
425.
3123210 :  ศิลปะเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/29,58/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิสิฐ   ตั้งพรประเสริฐ
426.
3123301 :  การจัดการภาพลักษณ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
427.
3123302 :  การนำเสนองานโฆษณาและงานประขาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
428.
3123302 :  การนำเสนองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/32]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
429.
3132201 :  หลักการสื่อสารการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
430.
3102105 :  การจัดการสื่อสารองค์กร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
431.
3102106 :  กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
432.
3102107 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
433.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์    อินทรชัย
434.
3102109 :  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เขมนิจ   มาลาเว
435.
3102105 :  การจัดการสื่อสารองค์กร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
436.
3102106 :  กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
437.
3102106 :  กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
438.
3102107 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
439.
3102107 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
440.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
441.
3102108 :  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
442.
3102109 :  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
443.
3102109 :  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
444.
3113203 :  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
445.
3113204 :  การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
446.
3113205 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการทางวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กิตติพัฒน์   สุนทรนิทัศน์
447.
3113206 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
448.
3113207 :  การผลิตกราฟฟิกเพื่อวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
449.
3113301 :  การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
450.
3113302 :  การแสดงและการกำกับการแสดง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กิตติพัฒน์   สุนทรนิทัศน์
451.
3123203 :  การเขียนเพื่อการโฆษณา     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
452.
3123204 :  การใช้สื่อเพื่อการโฆษณา     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
453.
3123207 :  วาทวิทยาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
454.
3123210 :  ศิลปะเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/10]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
455.
3123302 :  การนำเสนองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
456.
3132201 :  หลักการสื่อสารการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
457.
3101101 :  หลักนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/28,59/29]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
458.
3101101 :  หลักนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
459.
3101102 :  การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/28,29/29,59/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
460.
3441301 :  หลักการเขียนโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/40,59/41,อ59/21]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
461.
3441303 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/57]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
462.
3440008 :  การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/41,อ56/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
463.
3443101 :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/21]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
464.
3443101 :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47,57/48]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จีรภา    ประยูรศักดิ์
465.
3443104 :  การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47,57/48]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
466.
3444105 :  การจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/41,อ56/14,58/62]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
467.
3442406 :  ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/45,อ58/24]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
468.
3440004 :  เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47,57/48,อ57/21]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
469.
3443202 :  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/62]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
470.
3113301 :  การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
471.
3123205 :  การผลิตงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุธาสินี   เหลียวตระกูล
472.
3123301 :  การจัดการภาพลักษณ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุธาสินี   เหลียวตระกูล
473.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/38, 57/39]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
474.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/38]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
475.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/38, 57/44, 57/45]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
476.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/41, 57/40, 57/42, 58/61, 58/62]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
477.
3412111 :  การจัดการสำนักงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/38, 58/39]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
478.
3412114 :  การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/18]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
479.
3413107 :  การจัดการนวัตกรรม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/38, 57/39]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
480.
3413112 :  จิตวิทยาธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/46]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
481.
3413309 :  การพัฒนาแผนธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/59]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
482.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/41, 57/40, 58/58, 58/62]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
483.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/59, 58/61, 57/42]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุธิดา    นักเกษม
484.
3421202 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/38, 58/39]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
485.
3422203 :  การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/40]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
486.
3423118 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/40]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
487.
3423208 :  การบริหารค่าตอบแทน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/40]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
488.
3432112 :  ศิลปะการขาย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/39, 57/36, 57/42]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
489.
3432304 :  การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
490.
3432305 :  การสื่อสารทางการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
491.
3433309 :  การบริหารการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/36, 57/42]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา    สุขะสุคนธ์
492.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/46, 58/61]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
493.
3433424 :  การจัดซื้อ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/36, 57/42]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
494.
3451202 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/42, 58/43]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
495.
3452404 :  การจัดการขนส่งและการวัดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/44, 57/45]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
496.
3454311 :  การจัดการความสัมพันธ์ในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/44, 57/45]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
497.
3463204 :  การจัดการนำเข้าและส่งออก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/44, 57/45, 58/44]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
498.
3463305 :  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/44]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
499.
3464307 :  การตลาดระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/46]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
500.
3513101 :  การสอนธุรกิจศึกษา     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/39]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
501.
3513103 :  การปฏิบัติงานวิชาชีพทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(0-0-24)   [56/39]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
502.
3561101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/16, 57/17]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
503.
3561204 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/51, 57/55]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
504.
3563111 :  การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [56/22, 56/24]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
505.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/36]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
506.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/47]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
507.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/36, 57/48]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
508.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/38]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
509.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/39, 58/42, 58/43]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
510.
3413313 :  การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/38, 57/39]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
511.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47, 57/48]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วันดี   หิรัญสถาพร
512.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/42, 58/43]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชาดา   เมี้ยนกำเนิด
513.
0031106 :  เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/40, 58/44]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
514.
0031106 :  เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/49, 58/61]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยุทธนา   คล้ายอยู่
515.
0031108 :  ธุรกิจสมัยใหม่     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
516.
0031106 :  เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/19]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
517.
0031108 :  ธุรกิจสมัยใหม่     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/20]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
518.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/12, อ57/16]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
519.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56/14, อ57/17, อ57/18]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
520.
3412111 :  การจัดการสำนักงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/18]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
521.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ56/14, อ57/17, อ57/18, อ57/12]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
522.
3421202 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/18]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
523.
3423118 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/17]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
524.
3432112 :  ศิลปะการขาย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/18]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
525.
3432305 :  การสื่อสารทางการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/20]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ณริดา   อินฒะสอน
526.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/20]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
527.
3433424 :  การจัดซื้อ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/18]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
528.
3451202 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/19, อ57/22]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
529.
3454311 :  การจัดการความสัมพันธ์ในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/19 อ57/22]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุรสิทธ์   จรัสเพ็ชร์
530.
3463204 :  การจัดการนำเข้าและส่งออก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/19, อ57/22]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
531.
3412105 :  การจัดการคุณภาพ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/12, อ57/16]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
532.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/21, อ58/18, อ58/21, อ58/22]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
533.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/17, อ57/20, อ58/19]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยุทธนา   คล้ายอยู่
534.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/21, อ58/22]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชาดา   เมี้ยนกำเนิด
535.
3421201 :  พฤติกรรมองค์การ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/36]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
536.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/33, 59/34, 59/35, 59/40, 59/41]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
537.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/37, 59/38, ]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
538.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/34, 59/35, 59/40, 59/41]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
539.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/36, 59/37, 59/38, 59/39]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
540.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/51, 59/52, 59/54]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
541.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/52, 59/54, 59/57]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
542.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/33, 59/36]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
543.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/38, 59/39, 59/4.]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
544.
3423219 :  สมรรถนะและการจัดการผู้มีความสามารถสูง     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/40]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผศ.ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร
545.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/46, 58/44]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยือน   สายแสงทอง
546.
3303102 :  วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/15]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยือน   สายแสงทอง
547.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/12, อ57/16, อ57/19, อ57/22]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยศวีร์   อิ่มอโนทัย
548.
3422204 :  การสรรหาและการคัดเลือก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/19]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิทธิทรรศน์   แก้วสิทธิ์
549.
3423208 :  การบริหารค่าตอบแทน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/17]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิทธิทรรศน์   แก้วสิทธิ์
550.
3464307 :  การตลาดระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/20]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุลชาติ   ตันเจริญ
551.
3432304 :  การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/20]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุลชาติ   ตันเจริญ
552.
3440008 :  การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/41,อ56/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
553.
3442304 :  การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/62]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
554.
3444101 :  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/41,57/47,อ56/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จีรภา    ประยูรศักดิ์
555.
3441402 :  ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ59/21]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
556.
3441402 :  ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/40]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
557.
3312101 :  การบัญชีชั้นกลาง 1     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/36 , 58/37]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พรทิพย์    มโนดำรงสัตย์
558.
3312102 :  การบัญชีชั้นกลาง 2     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/58]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พรทิพย์    มโนดำรงสัตย์
559.
3311101 :  การบัญชีชั้นต้น 1     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [59/51]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
560.
3211003 :  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :3-0-6   [อ59/12, อ59/13, อ59/14, อ59/15]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
561.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
562.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/13, อ58/15, อ58/16]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
563.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/13, อ58/15, อ58/16]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
564.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
565.
3214001 :  การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ56/10, อ56/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
566.
3211102 :  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ59/12, อ59/13, อ59/14, อ59/15]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
567.
3214202 :  การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ56/11]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
568.
3211101 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ59/12, อ59/13, อ59/14, อ59/15]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
569.
3213005 :  การจัดการส่วนหน้าและห้องพัก     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13, อ57/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
570.
3213006 :  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13, อ57/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
571.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/28]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
572.
3213004 :  การจัดประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวและการจัดนิทรรศการ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13, อ57/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อนุชิต   จันทรโรทัย
573.
3213003 :  ธุรกิจการบิน     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13, อ57/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อนุชิต   จันทรโรทัย
574.
3213107 :  การบริหารงานในธุรกิจจัดนำเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อนุชิต   จันทรโรทัย
575.
3213207 :  การจัดการธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/14]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อนุชิต   จันทรโรทัย
576.
3213004 :  การจัดประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวและการจัดนิทรรศการ     หน่วยกิต :2-2-5   [57/33]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
577.
3213004 :  การจัดประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวและการจัดนิทรรศการ     หน่วยกิต :2-2-5   [57/35, 57/36]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
578.
3213006 :  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [57/33]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
579.
3213006 :  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [57/34]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
580.
3213006 :  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [57/35, 57/36]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
581.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [58/33]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
582.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [58/34]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
583.
3212005 :  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [58/35]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
584.
3214001 :  การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [56/37, 56/38]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
585.
3403010 :  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ4     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/20]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
586.
3211102 :  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [59]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
587.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [58/34]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
588.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [58/33]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
589.
3212003 :  ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [58/35]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
590.
3211101 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [59/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
591.
3211101 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [59]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
592.
3211101 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [59/32]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
593.
3211102 :  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [59/31]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
594.
3214202 :  การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม     หน่วยกิต :2-2-5   [56/38]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
595.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/59]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
596.
3413107 :  การจัดการนวัตกรรม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/12 อ57/16]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บุญชู   สงวนความดี
597.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/16 อ57/19 อ57/22]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บุญชู   สงวนความดี
598.
3423219 :  สมรรถนะและการจัดการผู้มีความสามารถสูง     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/17]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บุญชู   สงวนความดี
599.
3322101 :  การบัญชีต้นทุน 1     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [58/37 , 58/58 , อ58/17]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
600.
3333101 :  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [57/37 , 57/41]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อุษา    จูฑะสุวรรณศิริ
601.
3351101 :  การภาษีอากร 1     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [57/36 , 59/51]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อุษา    จูฑะสุวรรณศิริ
602.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [58/41 ]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
603.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [58/42]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
604.
3302101 :  การเงินธุรกิจ     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [58/38]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย    คำประชม
605.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/51]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
606.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/59]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิทธิทรรศน์   แก้วสิทธิ์
607.
3444203 :  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ56/14,56/41,อ57/21,57/47,57/48]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
608.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/26]   [ 1/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ณริดา   อินฒะสอน
609.
3433407 :  บัญชีบริหาร     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [58/41 , 59/54 ,อ58/20]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
610.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [59/36 , 59/37]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พรทิพย์    มโนดำรงสัตย์
611.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [59/39 , 59/59]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นันทิยา   ลิมปิวรรณ
612.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ59/17 , อ59/18 , อ59/19]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุรศักดิ์    ชัยชิตาทร
613.
3301101 :  หลักการบัญชี     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [อ59/20]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บรรจง   ดาราจร
614.
3312101 :  การบัญชีชั้นกลาง 1     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [59/51]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา   จิวศิวานนท์
615.
3312102 :  การบัญชีชั้นกลาง 2     หน่วยกิต :3 (2-2-5)   [58/36 , 58/37]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พรทิพย์    มโนดำรงสัตย์
616.
3333101 :  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [58/58]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อุษา    จูฑะสุวรรณศิริ
617.
3333102 :  การสอบบัญชี     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [57/37 , 57/41 , 58/58]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อุษา    จูฑะสุวรรณศิริ
618.
3351101 :  การภาษีอากร 1     หน่วยกิต :3 (3-0-6)   [59/33 , 59/58]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุรสีห์   คล้ายบวร
619.
3444002 :  ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ.58/24,58/62,58/45]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
620.
3441303 :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
621.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/38]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
622.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/52]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
623.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/39]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
624.
3442101 :  กระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
625.
3442101 :  กระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/57]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
626.
3440001 :  กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47,57/48]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
627.
3442304 :  การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47,57/48,อ57/21]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา   พายุพัด
628.
3443202 :  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47,57/48,อ57/21]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
629.
3442406 :  ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/57]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
630.
3443101 :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/57]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
631.
3443104 :  การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/62]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
632.
3444203 :  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/46,58/44,อ57/20]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
633.
3341101 :  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [ิอ59/16]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
634.
3443205 :  โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/62]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จีรภา    ประยูรศักดิ์
635.
3101103 :  หลักสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/10, อ59/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
636.
3101104 :  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ59/10,อ59/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
637.
3102110 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/10, อ58/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
638.
3102111 :  การวิจัยนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/10, อ58/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
639.
3102112 :  มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/10, อ58/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
640.
3102113 :  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/10, อ58/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
641.
3112201 :  การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กิตติพัฒน์   สุนทรนิทัศน์
642.
3112202 :  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ทศพล   สิทธิสาร
643.
3113208 :  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พงศ์ธวัช   จันทร์บูล
644.
3113209 :  สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
645.
3103315 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุธาสินี   เหลียวตระกูล
646.
3113210 :  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กิตติพัฒน์   สุนทรนิทัศน์
647.
3113211 :  การผลิครายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
648.
3113303 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กิตติพัฒน์   สุนทรนิทัศน์
649.
3113304 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
650.
3113305 :  โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ทศพล   สิทธิสาร
651.
3122201 :  การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
652.
3123202 :  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
653.
3123208 :  การวางแผนรณรงค์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
654.
3123209 :  สัมมนาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์เบญริสา   ตันเจริญ
655.
3123210 :  ศิลปะเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิรปกรณ์   ใจแก้ว
656.
3123211 :  การจัดการภาวะวิกฤตในงานโฆษณาและงานประขาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุธาสินี   เหลียวตระกูล
657.
3123303 :  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พงศ์ธวัช   จันทร์บูล
658.
3123304 :  ประชามติ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/11, อ58/10]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ
659.
3133206 :  การสื่อสารตราสินค้า     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/11]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุฑามาศ   ศรีรัตนา
660.
0031106 :  เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยุทธนา   คล้ายอยู่
661.
0031108 :  ธุรกิจสมัยใหม่     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/61, 58/45]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
662.
3101103 :  หลักสื่อสารมวลชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/28,59/29,59/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัชราภรณ์   แกล้วเขตการ
663.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/40, 58/41, 58/42, 58/43]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
664.
3101104 :  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/28,59/29,59/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ลลิตา   พ่วงมหา
665.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/44, 59/39, 59/52, 58/45, 59/57]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
666.
3102110 :  ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/29,58/30,58/31]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
667.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
668.
3102111 :  การวิจัยนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/29,58/30,58/31]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์ปดิวรัดา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
669.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/42, 57/47]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
670.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/46, 58/59, 58/61, 57/48]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
671.
3102112 :  มัลติมีเดียเพื่องงานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/29,58/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิสิฐ   ตั้งพรประเสริฐ
672.
3102112 :  มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/31]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดนัย   วานิชยานุเคราะห์
673.
3102113 :  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/29,58/30,58/31]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.จริยา    รุกขพันธุ์
674.
3112201 :  การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/29,58/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
675.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/44, 59/39, 59/52, 58/45, 59/57]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
676.
3112202 :  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/29]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
677.
3112202 :  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์รุจฬ์สวัตต์   ครองภูมินทร์
678.
3113208 :  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
679.
3113209 :  สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
680.
3411201 :  พฤติกรรมองค์การ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [39/34]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
681.
3413107 :  การจัดการนวัตกรรม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/52]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
682.
3113210 :  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สาธิต   ดิษโยธิน
683.
3413112 :  จิตวิทยาธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/38, 58/61, 58/39]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
684.
3413116 :  การจัดการนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/18]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
685.
3413309 :  การพัฒนาแผนธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/38, 57/39]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
686.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/37, 57/46, 57/41, 57/47, 57/48, 57/36, 57/54]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อรวรรณ   ลีลาเกียรติวณิช
687.
3414301 :  สัมมนาการจัดการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/38, 57/39]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุธิดา    นักเกษม
688.
3414310 :  สัมมนาการจัดการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/59]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
689.
3421202 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/36, 57/36]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
690.
3422205 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
691.
3423221 :  ความรับผิดชอบต่อสังคม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิทธิทรรศน์   แก้วสิทธิ์
692.
3423223 :  องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
693.
3424209 :  แรงงานและพนักงานสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
694.
3424210 :  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
695.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/36]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา    สุขะสุคนธ์
696.
3432303 :  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/37, 57/36, 59/59]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
697.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
698.
3433319 :  การโฆษณาและส่งเสริมการขาย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/61, 57/36, 58/41]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
699.
3433422 :  การขายส่งและการขายปลีก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/42]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
700.
3433424 :  การจัดซื้อ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/44, 57/45]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
701.
3434310 :  กลยุทธ์การตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/42, 57/36, 58/61]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
702.
3434411 :  สัมมนาการตลาด     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/42, 58/61]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
703.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/34, 59/38]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
704.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/41]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
705.
3451202 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/46]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
706.
3452203 :  ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/42, 58/43]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
707.
3453405 :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของการขนส่งและพิธีการศุลกากร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/42, 58/43]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
708.
3454310 :  โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/44, 57/45, 57/46]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุรสิทธ์   จรัสเพ็ชร์
709.
3454407 :  สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/44, 57/45]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
710.
3462101 :  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/38, 57/39]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุลชาติ   ตันเจริญ
711.
3463204 :  การจัดการนำเข้าและส่งออก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/17]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
712.
3513102 :  การพัฒนารูปแบบการสอนธุรกิจศึกษา     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [56/39]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
713.
3563204 :  การจัดการนำเข้าและส่งออก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/16]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
714.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/33, 59/58]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
715.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/38, 58/44]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
716.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/39]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
717.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/42, 58/43]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
718.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/59, 59/37]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
719.
3413313 :  การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/59]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
720.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/40]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
721.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/38, 58/39]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อ.ดร.บุญชัย   พิทักษ์ดำรงกิจ
722.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/17, อ57/18, อ57/20, อ57/21]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยศวีร์   อิ่มอโนทัย
723.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/12, อ57/22, อ57/20]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
724.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/16, อ57/19]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
725.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/15, อ57/21, อ57/20]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บุญชู   สงวนความดี
726.
3414301 :  สัมมนาการจัดการ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/12, อ57/16]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
727.
3422205 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/19]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
728.
3423223 :  องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/17]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
729.
3423306 :  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/12, อ57/16, อ58/19]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
730.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/18]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
731.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/20]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
732.
3433424 :  การจัดซื้อ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/19, อ57/22]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
733.
3434310 :  กลยุทธ์การตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/18]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
734.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/17, อ59/20, อ59/26]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
735.
3451202 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/20]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
736.
3453405 :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของการขนส่งและพิธีการศุลกากร     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/21, อ58/22]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
737.
3453406 :  การจัดการต้นทุนเพื่อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/19, อ57/22]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
738.
3454310 :  โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/19, อ57/22, อ57/20]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุรสิทธ์   จรัสเพ็ชร์
739.
3454407 :  สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/19]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
740.
3454407 :  สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/22]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
741.
3462101 :  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/12, อ57/16]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุรัตน์    ด้วงสุวรรณ
742.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/16]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุรัตน์    ด้วงสุวรรณ
743.
3412306 :  การจัดการโครงการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/18]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
744.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/18, อ58/20, อ59/19, อ58/21, อ58/22, อ58/24]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บุญชู   สงวนความดี
745.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/20, อ59/26]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิสิษฐ์    ศรีอพิชัย
746.
3452203 :  ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/21, อ58/22]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิสิษฐ์    ศรีอพิชัย
747.
3454309 :  ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/19, อ57/22]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุรัตน์    ด้วงสุวรรณ
748.
3113211 :  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    บางพระ
749.
3113303 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล   สมพลกรัง
750.
3113304 :  การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
751.
3113305 :  โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/29,57/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล   สมพลกรัง
752.
3122201 :  การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/31]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร    เทียมถนอม
753.
3123202 :  การเขียนเพื่อการประขาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/31]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
754.
3123208 :  การวางแผนรณรงค์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา    เอื้ออมรวนิช
755.
3123209 :  สัมมนาเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร    เทียมถนอม
756.
3123210 :  ศิลปะเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดนัย   วานิชยานุเคราะห์
757.
3123211 :  การจัดการภาวะวิกฤตในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุธาสินี   เหลียวตระกูล
758.
3123211 :  การจัดการภาวะวิกฤตในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/32]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัชราภรณ์   แกล้วเขตการ
759.
3103315 :  ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ฐาปณี   อุตตมปรากรม
760.
3123303 :  การโฆษณาและประขาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/31,57/32]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กันต์ฤทัย   สืบสายเพ็ชร
761.
3123304 :  ประชามติ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/30]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิมพ์ชญา   ฟักเปี่ยม
762.
3133206 :  การสื่อสารตราสินค้า     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/31]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์
763.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/19]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิสิษฐ์    ศรีอพิชัย
764.
3440001 :  กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ57/21]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร. ธัญพร   ศรีดอกไม้
765.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/18]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร. ธัญพร   ศรีดอกไม้
766.
3442101 :  กระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ59/21]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร. ธัญพร   ศรีดอกไม้
767.
3442202 :  การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/45,อ58/24]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จีรภา    ประยูรศักดิ์
768.
3213109 :  การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋ยวเครื่องบิน     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13, อ57/14]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อนุชิต   จันทรโรทัย
769.
3213008 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13, อ57/14]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อนุชิต   จันทรโรทัย
770.
3213111 :  การวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อนุชิต   จันทรโรทัย
771.
0021107 :  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     หน่วยกิต :3-0-6   [อ58/24]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
772.
3212006 :  หลักการมัคคุเทศก์     หน่วยกิต :3-0-6   [อ58/13, อ58/14, อ58/15, อ58/16]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
773.
3211005 :  จิตวิทยาบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [อ59/12, อ59/13, อ59/14, อ59/15]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
774.
3211004 :  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     หน่วยกิต :2-2-5   [อ59/12, อ59/13, อ59/14, อ59/15]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
775.
3213211 :  การจัดการงานแม่บ้าน     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/14]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จริยา   ตันติวราชัย
776.
3213110 :  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [อ57/13]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
777.
3212007 :  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     หน่วยกิต :2-2-5   [อ58/13, อ58/14, อ58/15, อ58/16]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
778.
3403303 :  การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3-0-6   [อ57/18, อ57/19]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   นาถนวผดุง
779.
3212007 :  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     หน่วยกิต :2-2-5   [58/33, 58/34, 58/35]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
780.
3213110 :  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [57/34]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
781.
3211004 :  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     หน่วยกิต :2-2-5   [59/32]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นุชรา   แสวงสุข
782.
3213211 :  การจัดการงานแม่บ้าน     หน่วยกิต :2-2-5   [57/33, 57/35, 57/36]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
783.
3212209 :  บาร์และเครื่องดื่ม     หน่วยกิต :2-2-5   [58/33, 58/34, 58/35]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กานต์รวี   วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์
784.
3211005 :  จิตวิทยาบริการ     หน่วยกิต :2-2-5   [57/16, 59/31, 59/32, 59/35]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พูนลาภ   ประสงค์เงิน
785.
3213008 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว     หน่วยกิต :2-2-5   [57/33, 57/34, 57/35]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
786.
3213210 :  การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม     หน่วยกิต :2-2-5   [57/33, 57/35]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.นาถวุทธิ์    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
787.
0593004 :  ้เศรษฐกิจเพื่อชีวิต     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [ทุกชั้นปี]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร    วงศ์สุนทรเลิศ
788.
0593004 :  เศรษฐกิจเพื่อชีวิต     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [ทุกชั้นปี]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยุทธนา   คล้ายอยู่
789.
0593004 :  เศรษฐกิจเพื่อชีวิต     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [ทุกชั้นปี]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วันดี   หิรัญสถาพร
790.
0593004 :  เศรษฐกิจเพื่อชีวิต     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [ทุกชั้นปี]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยศวีร์   อิ่มอโนทัย
791.
3213014 :  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 2     หน่วยกิต :450   [อ57/13, อ57/14]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.ณพร   เจียมโฆสิต
792.
3412306 :  การจัดการโครงการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/16]   [ 2/2559 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บุญชู   สงวนความดี
793.
3440004 :  เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/45,อ58/24]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วธัญญู    แสนสุดสวาท
794.
3440009 :  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/38,59/41,59/40,อ59/20,อ59/21,อ59/26]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
795.
3442406 :  ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/40,อ59/21]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
796.
3443104 :  การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/24,58/45]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กัลยานี   เลืองสุนทร
797.
3443205 :  โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47,57/48,อ57/21]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จีรภา    ประยูรศักดิ์
798.
3443202 :  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/57]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร   วงษ์คำชัย
799.
3444203 :  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/45,อ58/24]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
800.
3442304 :  การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/57]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประทับใจ    อภิสิทธิ์สุขสันติ
801.
3443101 :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/24,58/45]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ ดร.อารยา    เกียรติก้อง
802.
3444105 :  การจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/47,57/48,อ57/21,59/57]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ขนิษฐา   สวัสดิ์ชัย
803.
3303102 :  วิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/36, 58/37]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
804.
3401101 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/39]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
805.
3401102 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/39]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
806.
3403004 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/36, 59/54]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   ผศ.วิโรจน์   เรือนแป้น
807.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/43]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
808.
3403107 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/53]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิริวิวัฒน์   บุษยลักษณ์
809.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/47, 57/48, 58/38, 58/39, 58/40, 58/41]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
810.
3412111 :  การจัดการสำนักงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/34]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชฎากาญจน์    เจริญรบ
811.
3413107 :  การจัดการนวัตกรรม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/38, 58/39, อ58/18]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
812.
3413112 :  จิตวิทยาธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/44, 58/59]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
813.
3413309 :  การพัฒนาแผนธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/52]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
814.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/38]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
815.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/39, 58/42, 58/43, 59/51, 59/57]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์อรวรรณ   ลีลาเกียรติวณิช
816.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุธิดา    นักเกษม
817.
3421201 :  พฤติกรรมองค์การ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/59, 60/35]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
818.
3421202 :  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/34, 58/59, อ59/17]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
819.
3423221 :  ความรับผิดชอบต่อสังคม     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/40]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิทธิทรรศน์   แก้วสิทธิ์
820.
3423223 :  องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/40, อ58/19]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ประพัฒน์   เขียวประภัสสร
821.
3423307 :  การบริหารผลการปฏิบัติงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/40]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
822.
3431102 :  พฤติกรรมผู้บริโภค     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/36]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
823.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/32, 60/33, 60/38, 60/40]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
824.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/34, 60/37]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
825.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/36]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
826.
3432112 :  ศิลปะการขาย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
827.
3432304 :  การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/36]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
828.
3432305 :  การสื่อสารทางการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/37, 59/59]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์นิชาภา    พิมพสุต
829.
3433308 :  การตลาดบริการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/59, 59/37, 60/52]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
830.
3433309 :  การบริหารการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา    สุขะสุคนธ์
831.
3433319 :  การโฆษณาและส่งเสริมการขาย     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/59, 59/37]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กรวิทย์   ต่ายกระทึก
832.
3433424 :  การจัดซื้อ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/41, 58/42, 58/43]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ภูธร   กอดแก้ว
833.
3434310 :  กลยุทธ์การตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/54]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ปฐมพงษ์   บำเริบ
834.
3451101 :  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/44]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
835.
3451202 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/38, 59/41]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
836.
3452404 :  การจัดการขนส่งและการวัดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/42, 58/43]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
837.
3453308 :  ระบบขนถ่ายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/42, 58/43]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
838.
3462101 :  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/38, 59/41, 59/52]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพจน์    แสงอร่ามรุ่งโรจน์
839.
3462203 :  กฎหมายและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/44]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิริวิวัฒน์   บุษยลักษณ์
840.
3462309 :  หลักการวิเคราะห์การลงทุน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/44, อ58/17]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา   เรืองหิรัญ
841.
3463204 :  การจัดการนำเข้าและส่งออก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/42, 58/43, 59/39]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
842.
3463305 :  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/39]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
843.
3513101 :  การสอนธุรกิจศึกษา     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [57/36]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
844.
3513103 :  การปฏิบัติงานวิชาชีพทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(240)   [57/36]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลศักดิ์    วงศ์ศรีแก้ว
845.
3561101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/16, 58/17]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
846.
3561204 :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/50, 58/51]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
847.
3563111 :  การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [57/16, 57/17]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์มงคล    เทียมถนอม
848.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [ุ60/33]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ธมนวรรณ์   เฟื่องประยูร
849.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [ุ60/35, 60/37, 60/38, 60/40]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   รองศาสตราจารย์วรารัตน์    เขียวไพรี
850.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/36]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สุชีลา   ศักดิ์เทวิน
851.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/45, 59/39, 59/59, 59/34]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธุ์
852.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [59/37, 59/38, 60/50, 60/51]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บัณฑิตา    สุขเจริญ
853.
3412302 :  การจัดการปฏิบัติการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/52]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์กมลทิพย์    โตเมศน์
854.
3412306 :  การจัดการโครงการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [58/59]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์สิทธิทรรศน์   แก้วสิทธิ์
855.
3413303 :  การเป็นผู้ประกอบการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/51, 60/52]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุลชาติ   ตันเจริญ
856.
3413313 :  การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/38, 58/39, 58/52]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง
857.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/19, 60/20, 60/33]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ดร. ชยุตม์   วะนา
858.
3401001 :  หลักเศรษฐศาสตร์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [60/32, 60/36]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วันดี   หิรัญสถาพร
859.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [58/41, 58/45]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อ.ดร.บุญชัย   พิทักษ์ดำรงกิจ
860.
3402003 :  สถิติธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [59/36, 59/57, อ58/20, อ59/18, อ58/24]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ชาดา   เมี้ยนกำเนิด
861.
0593004 :  เศรษฐกิจเพื่อชีวิต     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [ไม่ระบุชั้นปี]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์จุลชาติ   ตันเจริญ
862.
3403005 :  การวิจัยทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(2-2-5)   [อ58/21, อ58/22]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์ยศวีร์   อิ่มอโนทัย
863.
3404006 :  จริยธรรมทางธุรกิจ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ57/21, อ58/18, อ58/19, อ58/20]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร   ภัทรพันปี
864.
3412111 :  การจัดการสำนักงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/17]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
865.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/18, อ58/20]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี
866.
3414204 :  การจัดการเชิงกลยุทธ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/21, อ58/22]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บุญชู   สงวนความดี
867.
3423307 :  การบริหารผลการปฏิบัติงาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/19]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์    เรืองกุน
868.
3431401 :  หลักการตลาด     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ60/11, อ60/12, อ60/14]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์บุญชู   สงวนความดี
869.
3451202 :  การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/20, อ59/26]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
870.
3452404 :  การจัดการขนส่งและการวัดประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/21, อ58/22]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วรพงศ์   โพล้งอยู่
871.
3453308 :  ระบบขนถ่ายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/21, อ58/22]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พิสิษฐ์    ศรีอพิชัย
872.
3462101 :  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ59/20, อ59/26]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุรัตน์    ด้วงสุวรรณ
873.
3463204 :  การจัดการนำเข้าและส่งออก     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ58/21, อ58/22]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์วสุรัตน์    ด้วงสุวรรณ
874.
3411101 :  องค์การและการจัดการ     หน่วยกิต :3(3-0-6)   [อ60/13, อ60/12, อ60/14]   [ 1/2560 ]
จัดทำโดย   อาจารย์พัทธนันท์   มั่งมี