ทำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ

ทำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย
คณบดี


อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ


อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ


อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์


อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ ดร. ธัญพร ศรีดอกไม้
ผู้ช่วยคณบดีงานระบบสารสนเทศ


อาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต


อาจารย์จริยา ตันติวราชัย
ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว


อาจารย์ลลิตา พ่วงมหา
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต