ทำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ

ทำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการอาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต


อาจารย์จริยา ตันติวราชัย
ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว


อาจารย์ลลิตา พ่วงมหา
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต