หลักสูตรภายในคณะ


ชื่อหลักสูตร
fsdfsd
ผู้ประสานงาน
fdf
dfdsf
sdfsdf
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
fdefef
ผู้ประสานงาน
efef
efe
f
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู้ประสานงานรายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู้ประสานงานรายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ผู้ประสานงาน
อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
0819003656
tor_sura@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ผู้ประสานงาน
อ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
0891237907
kamolsakwong@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ผู้ประสานงาน
อ.จีรพงษ์ เรืองกุล
0841057651
jack.dj37@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ผู้ประสานงาน
อ.จีรพงษ์ เรืองกุล
0841057651
jack.dj37@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ผู้ประสานงาน
อ.จีรภา ประยูรศักดิ์
0858282083
P_JEERAPA@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ผู้ประสานงาน
อ.ชมพรรณ จันทิมา
0818454432
aomja_n@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช
081 843 8312
jojoe.pat@gmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้ประสานงาน
อ.ชมพรรณ จันทิมา
0818454432
aomja_n@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช
081 843 8312
jojoe.pat@gmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
ผู้ประสานงาน
อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
0819003656
tor_sura@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ประสานงาน
อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
0819003656
tor_sura@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
ผู้ประสานงาน
อ.จีรพงษ์ เรืองกุล
0841057651
jack.dj37@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู้ประสานงาน
อ.จีรพงษ์ เรืองกุล
0841057651
jack.dj37@hotmail.com
รายละเอียด