เอกสารทั่วไป

1. sadsad
2. sdfdsd
3. ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
4. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2556
5. ฟอร์ม มคอ.5 การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
6. ฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

แบบตรวจสอบแผนการเรียน

1. asdasdsad
2. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
3. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
4. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
5. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
6. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
7. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
8. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
9. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รุ่น 59
10. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รุ่น 59
11. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รุ่น 59
12. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รุ่น 59
13. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รุ่น 59
14. แบบตรวจสอบแผนการเรียน บัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
15. แบบตรวจสอบแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รุ่น 59
16. แบบตรวจสอบแผนการเรียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) รุ่น 59