แนะนำหลักสูตรภายในคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดย อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดย อาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ
ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Comm Arts DRU)
โดย อาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดย อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดย อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
ผู้ช่วยคณบดี