ประธานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

อ.วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ

อ.สุวรรณา รุจิโมระ

ประธานหลักสูตรบัญชี

อ.ดร.พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์

อ.บัณฑิตา สุขเจริญ

ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า

ผศ.วัฒนชัย ชูมาก

รักษาการประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ

อ.ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ

รักษาการประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานหลักสูตร ระดับปริญญาโท

ผศ. ดร. นพวรรณ
วิเศษสินธุ์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต