::สถิติการใช้งานระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี::

Home

สถิติจำนวนรายการยื่นคำร้องผ่านระบบ (รายปี)


List

ปี
จำนวนรายการ
2022 222
2021 442
2020 936
2019 1,085
2018 1,184
2017 1,268
2016 734
รวม 5,871 รายการ

สรุปประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกณฑ์การประเมิน
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ || จำนวนผู้ตอบ 3969 คน

รายการ ค่าเฉลี่ย ความพึงใจ
ด้านเนื้อหา
  1.คู่มือการใช้งานระบบอ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามคู่มือได้ทันที 4.17 มาก
  2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลใช้งานง่าย มีความเหมาะสม 4.17 มาก
  3.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ 4.15 มาก
  4.ข้อความถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 4.22 มาก
ด้านการออกแบบระบบ
  1.ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ 4.02 มาก
  2.การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.10 มาก
  3.เมนูต่างๆ ใช้งานได้ง่าย 4.11 มาก
  4.สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.15 มาก
  5.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและเหมาะสม 4.16 มาก
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
  1.ความรวดเร็วในการแสดงผลและการใช้งาน 3.89 มาก
  2.ความรวดเร็วในการเรียกดูรายงาน 3.93 มาก
  3.ความถูกต้องของข้อมูล 4.13 มาก
  4.ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในระบบ 4.07 มาก
  5.ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.12 มาก
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ
  1.สามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเข้ามาใช้งานภายในมหาวิทยาลัย 4.23 มาก
  2.สามารถพิมพ์เอกสารเพื่อนำส่งบริษัทได้โดยตรงจากระบบโดยไม่ต้องเสียเวลาเข้ามารับเองที่คณะฯ 4.22 มาก
  3.สามารถตรวจสอบสถานะต่างๆ ได้โดยตรงจากระบบ 4.23 มาก
  4.สามารถดูข้อมูลย้อนหลังหรือประวัติการฝึกประสบการณ์ได้ 4.23 มาก
  เฉลี่ยรวม 4.13 มาก