"การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"


 

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/8 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1551148414-feb3.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 26-02-2019
จำนวนการอ่าน 412 ครั้ง