"ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 2/2561"


#ขอความร่วมมือนักศึกษาภาคปกติทุกคน
เข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เทอม 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562
เข้าประเมิน --> https://manage.dru.ac.th/eta/


ไฟล์เอกสารประกอบ :  
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 21-02-2019
จำนวนการอ่าน 291 ครั้ง