"โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์"


 

วัตถุประสงค์

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ พฤติกรรมการติดในรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทาง พฤติกรรมศาสตร์อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

การส่งผลงานเข้าประกวด

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1.1 ประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา
1.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
1.3 ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงานต่อคนหรือทีม

2.กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
2.1 เนื้อหาในการนำเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการติดและใช้แนวทาง พฤติกรรมศาสตร์อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอไว้ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการติดโซเชียลมีเดีย
2) พฤติกรรมการติดเกม
3) พฤติกรรมการติดช้อปปิ้ง
4) พฤติกรรมการติดศิลปิน / ดารา / นักร้อง
5) พฤติกรรมการติดการกิน / การรับประทาน

2.2 ตอนท้ายของคลิปวิดีโอ (End Credit) ต้องมีตราสัญลักษณ์ของเจ้าภาพจัดการประกวด ได้แก่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2.3 คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์สกุล MP4 ความละเอียด HD 1080 หรือดีกว่า 
2.4 ไม่จำกัดรูปแบบเทคนิคการจัดทำและการนำเสนอ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน 
2.5 ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
2.6 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
2.7 ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.1 เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 50 คะแนน
3.2 ผลงานน่าสนใจ โดดเด่น และมีความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
3.3 มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 20 คะแนน

กำหนดการ

1. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมส่ง ผลงานคลิปวิดีโอหัวข้อ ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์ซึ่งมีความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์สกุล MP4 ความละเอียด HD 1080 หรือดีกว่า โดยส่งผลงานผ่านทางการแชร์ Google Drive และส่งลิงก์ผลงานมาที่ wassanaw@g.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
3. คลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง YouTube Channel (BSRI SWU) และ Fanpage (BSRISWU) ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2562 
4. ประกาศผลการตัดสิน ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทาง Facebook BSRI 
5. ผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับรางวัลในงาน วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 64 ปีในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

http://bsri.swu.ac.th/clipcontest/


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1557820639-may2.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 14-05-2019
จำนวนการอ่าน 245 ครั้ง