"ทุนวิจัย BRANDS Health Research Awards 2019"


ตามที่บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย  BRAND'S Health Research Awards  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นหว่าวิจัยทางโภชนศาสตร์เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1555555862-april5.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 18-04-2019
จำนวนการอ่าน 130 ครั้ง