"การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562"


 

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวด นวัตกรรมข้าวไทยเป็นประจทุกปีมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่ เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวไทย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1551696198-rice-innovation2019.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 04-03-2019
จำนวนการอ่าน 96 ครั้ง