"โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"


 

โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เป้าหมายโครงการ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมและจัดส่งผลงานการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ ภายใต้แนวคิด “เสรีภาพแห่งการเรียนรู้”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

-          นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี

-          รูปแบบการประกวดเป็นประเภททีม แต่ละทีมมีสมาชิก 3-5 คน 

กติกาและเงื่อนไข

(1) ผูสมัครส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .mp4 หรือ .mov บรรจุในแผ่น DVD จำนวน 3 ชุด (ผู้สมัครที่ผ่านรอบคัดเลือก ให้นำเสนอผลงานและแนวคิดของผลงานในวันประกาศรางวัล)

(2) งานที่ส่งประกวดต้องมิใช่ผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวดมาแล้ว

(3) ผลงานของผู้สมัครที่ชนะการประกวด ถือเป็นสิทธิ์ของโครงการซึ่งสามารถนํามาทําซ้ำและเผยแพร่สาธารณะได้

          (4) ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะในโอกาสต่างๆ

รางวัลการประกวด

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

-          รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

-          รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

-          รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

-          รางวัล popular vote เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการจะตัดสินผลการประกวดโดยมีเกณฑ์ดังนี้

(1) เนื้อหา                           40      คะแนน

(2) ความคิดสร้างสรรค์             20      คะแนน

(3) ความน่าสนใจ                   20      คะแนน

(4) เทคนิคการผลิต                 20      คะแนน

รวม 100 คะแนน

ข้อกำหนดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

(1) เป็นคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที คุณภาพความคมชัดระดับ Full HD

(2) ผลงานที่สร้างสรรค์ ให้คำนึงถึงแนวความคิดหลักเป็นองค์ประกอบ

(3) ต้องมี Logo ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปรากฏในสื่อ

(4) ข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสื่อที่ต้องมีในเนื้อหา

§ แนวความคิดหลัก: เสรีภาพแห่งการเรียนรู้

- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการ พัฒนาบัณฑิตสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

§  แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แก่

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต: วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ
โลจิสติกส์ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต: กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน และกลุ่มวิชาการโรงแรม

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต: วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และวิชาเอกวิทยุโทรทัศน์

§  ช่องทางการติดต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี: หมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก

§  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด Logo และเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้บนเว็บไซต์ https://manage.dru.ac.th

(5) รูปภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ และส่วนอื่นๆ ของผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่ง

เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีบางส่วนมาประกอบต้องอ้างอิงตามหลักวิชาการ

กำหนดการ

§   วันนี้ -25 มกราคม 2562 รับใบสมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครไดที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  https://manage.dru.ac.th

§   วันนี้ -1 กุมภาพันธ์ 2562 สงใบสมัครและผลงานประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ยึดตามวันตราประทับไปรษณีย์) ส่งถึง อ.ลลิตา พ่วงมหา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี: 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพฯ 10600

§   11 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกบนเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการhttps://manage.dru.ac.th

§   11-17 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงผลงานของทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกบนเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี www.facebook.com/managementscience.dru และเปิดให้ลงคะแนนโดยนับจำนวนการกดไลค์คลิปผลงาน (ผลงานของทีมที่มีจำนวนไลค์มากที่สุดจะได้รับรางวัล popular vote)

§   27 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกนำเสนอผลงานและประกาศรางวัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

**ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ลลิตา พ่วงมหา โทร.0-2890-1801-8 ต่อ 3021

 *รายละเอียดและใบสมัครตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1542252092-Prnited.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 15-11-2018
จำนวนการอ่าน 649 ครั้ง