"ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช."


 

ด้วยคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ดำเนินโครงการประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.

 ซึ่งแนวคิดในการออกแบบควรแสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อที่จะคัดเลือกและนำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำโล่รางวัล และใช้ในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ความซื่อสัตย์สุจริตฯลฯ  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์  สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกันและจัดส่งผลงานภายใน 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1539336162-oct1.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 12-10-2018
จำนวนการอ่าน 224 ครั้ง