"โครงการ “การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( Super Doctor)”"


 

โครงการ การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( Super Doctor)”

6 มีนาคม 2561

รางวัลชนะเลิศสื่อสิ่งพิมพ์ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศสื่อวิดีทัศน์ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
นิสิต นักศึกษาประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปีที่สนใจสามารถขอรับใบสมัคร หรือสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ และส่งผลงานได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  (วงเล็บมุมซอง ประกวดสื่อสร้างสรรค์ คปก. Super Doctor
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

<< อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/contest/  และเอกสารประกอบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1524218631-ap04.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 20-04-2018
จำนวนการอ่าน 250 ครั้ง