"การรับรองคุณวุฒิ"


 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.  ที่ นร 1004.3/25 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561  เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วย และหนังสือสำนักงานคุณกรรมการการอุดมศึกษา ที ศธ 0506(5)/13680 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง การรับรองปริญญา  (รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่ 1)    และหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่ 2)    

เอกสารดาวน์โหลด

·       เอกสารดาวน์โหลดที่ 1

·       เอกสารดาวน์โหลดที่ 2


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1521339153-mar03.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 18-03-2018
จำนวนการอ่าน 352 ครั้ง