"ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย"


ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและบริการวิชาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตรที่ 2 เรื่อง “การเขียนและการประเมินบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร” วันที่ 1-2 มีนาคม 2561

หลักสูตรที่ 3 เรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่” วันที่ 22-23 มีนาคม 2561

ทุกหลักสูตรอบรม ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ

 

และเว็บไซต์ http://irdssru.com/public/training/


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1516274881-j03.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 18-01-2018
จำนวนการอ่าน 215 ครั้ง