"ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2"


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการสนับสนุนการทำวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจิญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย จึงได้จัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2” เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว.ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้นี้เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนที่มีความสนใจ ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1516273139-j02.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 18-01-2018
จำนวนการอ่าน 202 ครั้ง