"รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"


ด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาของท่านเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสถาบัน เล็งเห็นว่าการเข้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1513742946-dec03.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 20-12-2017
จำนวนการอ่าน 283 ครั้ง