"ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ทุนเรียนดี"


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนเรียนดี (มอบให้จำนวน 3 ภาคการศึกษา) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งในปีการศึกษาที่ 1/2560 เป็นเทอมที่ 3 ที่จะได้รับทุน จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประเภท ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 3,000 บาทต่อมีการศึกษา มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวปิยพร  บุญส่ง สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1506425416-sep7.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 26-09-2017
จำนวนการอ่าน 822 ครั้ง