"ขอเชิญเข้าร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 "


ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายทอดความรู้สึกและสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์โดยส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” 


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1505458372-sep3.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 15-09-2017
จำนวนการอ่าน 623 ครั้ง