"การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ"


ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม 4 ประการ อันได้แก่ พอเพียง วิจัย สุจริต จิตอาสา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา จึงจัดให้มีการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1503456724-aug15.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 23-08-2017
จำนวนการอ่าน 231 ครั้ง