"การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ"


ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีคุณธรรมจริยธรรม อันได้แก่ พอเพียง วิจัย สุจริต จิตอาสา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ฯลฯ จึงกำหนดจัดการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1503041314-aug10.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 18-08-2017
จำนวนการอ่าน 215 ครั้ง