"ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560"


ด้วยสำนักอำนวยการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 จัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพะบรมราชูปถัมภ์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 25 ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่จริง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1501055779-july-17.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 26-07-2017
จำนวนการอ่าน 188 ครั้ง