"อบรมหลักเกณฑ์ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561) เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้"
[20-08-2019] จำนวนการเข้าชม : 223 ครั้ง