"วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน"
[01-08-2019] จำนวนการเข้าชม : 302 ครั้ง